Регистрация / ВходРАЗНОГЛАСИЯ О ПОМЕСТНОЙ

Печать

 

подписание Меморандума о поместной церкви в Ровно. 13 11 2014Представители разных конфессий Ровенщины 13 ноября подписали Меморандум единства. В нем говорилось, что все Православные Церкви Ровенской области выступают за создание Украинской Поместной Православной Церкви. В пресс-службе УПЦ (МП) такое решение назвали «циничным».

 

Меморандум подписали глава Ровенской ОГА Сергей Рыбачок и его заместитель Александр Савчук, управляющий Сарненской епархией УПЦ (МП) митрополит Сарненский и Полесский Анатолий, управляющий Ровенской епархией УПЦ митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей, управляющий Ровенской епархией УПЦ КП митрополит Ровенский и Острожский Иларион, епископ Луцкого экзархата УГКЦ Иосафат, управляющий Ровенско-Волынской и Таврийской епархиями УАПЦ митрополит Львовский Макарий.

Как сообщает сайт ОГО, у владыки Варфоломея спросили, советовался ли он с Митрополитом Киевским и всей Украины Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата) Онуфрием. Владыка ответил, что не советовался, что «этот процесс они должны принять во внимание, потому что он начался снизу».

На сайте пресс-службы УПЦ (МПглава информационного отдела епископ Ирпенский Климент прокомментировал подписанный Меморандум, заявив, что реализация стремления нашего народа к церковному миру и сохранению территориальной целостности Украины, полностью поддержанная Собором епископов УПЦ (МП), «должна свидетельствовать о единстве верующих людей на всей территории нашей Отчизны и потому не может быть инициативой епископов только одной административной области, которые не имели на это благословения священноначалия». В противном случае подобные меморандумы не будут отражать позицию всей многомиллионной Украинской Православной Церкви и будут иметь исключительно декларативный характер.

 

  • Полный комментарий епископа Климента на языке оригинала:

«Вітаючи спроби пошуку шляхів збереження міжрелігійного миру та підтримання стабільності в українському суспільстві, Українська Православна Церква наголошує, що пошук церковної єдності має відбуватися в умовах суспільної консолідації всіх представників віруючої української спільноти та на основі церковних канонів, котрими Помісні Православні Церкви споконвіку визначають принципи церковного устрою.

Собор єпископів Української Православної Церкви, який цього року зібрався у Києві, одноголосно підтримав прагнення нашого народу до церковного миру й збереження територіальної цілісності України. Реалізація цього прагнення повинна свідчити про єднання віруючих людей на  всіх теренах нашої Батьківщини і тому не може бути ініціативою єпископів лише однієї адміністративної області, які не мали на це благословення священоначалля. У іншому випадку подібні меморандуми не відбиватимуть позицію всієї багатомільйонної Української Православної Церкви, як частини Вселенського Православ’я, а відтак, матимуть виключно декларативний характер.

Сьогодні так званий Київський патріархат відкритою агресією розколює українське суспільство, намагаючись отримати дивіденди від складної політичної ситуації та народного горя. Цинічними виглядають спроби цієї релігійної організації за допомогою адмінресурсу примусити єпископів УПЦ вдавати вигляд, нібито на Рівненщині відсутнє грубе порушення прав православних віруючих. Щодня на адресу Київської Митрополії надходять звернення мешканців Полісся, Волині та Галичини, котрих позбавлено конституційного права на релігійні переконання. Їх свідчення красномовніше за жоден меморандум вказують на те, що так звана УПЦ КП ніколи не бажала міжконфесійного миру. Ініціюючи рейдерські захоплення храмів, побиття та образи, її очільники у односторонньому порядку припинили міжцерковний діалог, про який лицемірно заявляли у попередні роки.

Слід зазначити, що православні єпископи Рівненщини, які  підписали меморандум разом з представниками влади та інших релігійних конфесій, розуміючи Євангельське вчення про Церкву Христову, добре знають, що в Українській Державі віками існує Єдина, Свята, Соборна і Апостольська Українська Православна Церква, яку не потрібно створювати. Ця Церква звершує свою благодатну місію, об’єднуючи мільйони громадян України. Провокації та агресія проти неї є діями ворожих сил, котрі прагнуть розхитати громадянський мир на Заході України, в умовах кровопролиття на її Сході. Підбурення до таких провокацій розкольниками з Київського патріархату є виявом зради українському народу.

З огляду на резонанс та обурення, котре викликали коментарі учасників підписання меморандуму 13 листопада в Рівненській ОДА серед віруючих з різних областей України, включно із Рівненською, Предстоятель Української Православної Церкви звертається до всіх своїх вірних берегти єдність духа в союзі миру (Еф. 4:3), з любов’ю оберігаючи передану нам через віки Помісну Православну Церкву від проявів агресії і розколу».

 

Перевод: «Приветствуя попытки поиска путей сохранения межрелигиозного мира и поддержания стабильности в украинском обществе, Украинская Православная Церковь отмечает, что поиск церковного единства должно происходить в условиях общественной консолидации всех представителей верующего украинского сообщества и на основе церковных канонов, которыми Поместные Православные Церкви издавна определяют принципы церковного устройства .

Собор епископов Украинской Православной Церкви, который в этом году собрался в Киеве, единогласно поддержал стремление нашего народа к церковному миру и сохранение территориальной целостности Украины. Реализация этого стремления должна свидетельствовать о единении верующих людей на всей территории нашей Родины и поэтому не может быть инициативой епископов только одной административной области, которые не имели на это благословение священноначалия. В противном случае подобные меморандумы НЕ отражать позицию всей многомиллионной Украинской Православной Церкви, как части Вселенского Православия, а следовательно, будут иметь исключительно декларативный характер.

Сегодня так называемый Киевский патриархат открытой агрессией раскалывает украинское общество, пытаясь получить дивиденды от сложной политической ситуации и народного горя. Циничными выглядят попытки этой религиозной организации с помощью админресурса заставить епископов УПЦ делать вид, что на Ровенщине отсутствует грубое нарушение прав православных верующих. Ежедневно в адрес Киевской Митрополии поступают обращения жителей Полесья, Волыни и Галичины, которых лишены конституционного права на религиозные убеждения. Их показания красноречивее за один меморандум указывают на то, что так называемая УПЦ КП никогда не желала межконфессионального мира. Инициируя рейдерские захваты храмов, избиения и оскорбления, ее руководители в одностороннем порядке прекратили межцерковный диалог, о котором лицемерно заявляли в предыдущие годы.

Следует отметить, что православные епископы Ровенщины, подписавшие меморандум вместе с представителями власти и других религиозных конфессий, понимая Евангельское учение о Церкви Христовой, хорошо знают, что в украинском государстве веками существует Единая, Святая, Соборная и Апостольская Украинская Православная Церковь, которую не нужно создавать. Эта Церковь совершает свою благодатную миссию, объединяя миллионы граждан Украины. Провокации и агрессия против нее есть действиями враждебных сил, которые стремятся расшатать гражданский мир на Западе Украины, в условиях кровопролития на ее Востоке. Подстрекательство к таким провокациям раскольниками из Киевского патриархата является проявлением предательства украинскому народу.

Учитывая резонанс и возмущение, которое вызвали комментарии участников подписания меморандума 13 ноября в Ровенской ОГА среди верующих из разных областей Украины, включая Ровенской, Предстоятель Украинской Православной Церкви обращается ко всем своим верным беречь единство духа в союзе мира (Еф. 4: 3 ), с любовью оберегая переданную нам через века поместную православную церковь от проявлений агрессии и раскола ».

 

Источник: РИСУ

 

Ресурсный правозащитный центр РАСПП

Портал Credo. Непредвзято о религии  Civitas - ресурс гражданского общества

baznica.info  РЕЛИГИЯ И ПРАВО - журнал о свободе совести и убеждений в России и за рубежом

адвокатское бюро «СЛАВЯНСКИЙ ПРАВОВОЙ ЦЕНТР»  

Религиоведение  Социальный офис
СОВА Информационно-аналитический центр  Религия и Право Информационно-аналитический портал